» លេខកូដសម្ងាត់ Apple 4S/5

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក អំពីទូរសព័្ទ(Phone), ១ ឆ្នាំមុន, អ្នកទស្សនា 95874 ចំនួន, 6895 Comments

ជារៀងរាល់ទូរស័ព្ទចល័តទាំងនេះវាគឺជាទូរស័ព្ទឬចាស់មួយត្រូវតែមានលេខកូដសំងាត់មួយចំនួនជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ តើអ្វីទៅជាលេខកូដសម្ងាត់? ពួកវាគឺជាកូដដែលបានលាក់ជាព័ត៌មានជំនួយពីអ្នកប្រើនិងអ្នកដែលភាគច្រើនប្រើសម្រាប់គោលបំណងសម្រាប់ការស្វែងរក IMEI, ក្នុងការកំណត់ជាមូលដ្ឋានឬការផ្តល់ ផ្លូវកាត់។

» បញ្ជីលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទដៃ Samsung

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក អំពីទូរសព័្ទ(Phone), ១ ឆ្នាំមុន, អ្នកទស្សនា 156500 ចំនួន, 9938 Comments

មានខ្លះលេខកូដសម្ងាត់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Samsung ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធ។ ខ្លះអាចនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ និង អ្នកខ្លះអាចនឹងមិនទាន់ស្គាល់នៅឡើយ។

» អាថ៌កំបាំង លេខកូដទូរស័ព្ទ Nokia

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក អំពីទូរសព័្ទ(Phone), ១ ឆ្នាំមុន, អ្នកទស្សនា 79267 ចំនួន, 6067 Comments

មានខ្លះលេខកូដសម្ងាត់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Nokia S60 ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធ។ ខ្លះអាចនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ និង អ្នកខ្លះអាចនឹងមិនទាន់ស្គាល់នៅឡើយ។

» លាក់ទិន្នន័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទថតដោយមិនកម្មវិធីណាមួយ

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក អំពីទូរសព័្ទ(Phone), ១ ឆ្នាំមុន, អ្នកទស្សនា 30478 ចំនួន, 2436 Comments

ល្បិចនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ JAVA របស់ទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Nokia, ក្រុមហ៊ុន Samsung, Motorola, ទូរស័ព្ទ LG ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយផ្សេងទៀត។

» Microsoft ISA Server 2006

ផ្សាយ​ក្នុង​ផ្នែក E-BOOKs, 2 ឆ្នាំមុន, អ្នកទស្សនា 44000 ចំនួន, 3533 Comments

ISA Server 2006 is a robust application layer firewall that provides organizations with the ability to secure critical business infrastructure from the exploits and threats of the modern computing world. ISA’s ability to act as an edge firewall, a Virtual Private Networking solution, a reverse proxy server, or a content caching device give it unprecedented flexibility and position it as a valuable security tool for many types of organizations.